dimarts, 17 de desembre de 2013


CGT presenta una denúncia davant el Tribunal de Comptes per la nefasta gestió de RTVV
 

CGT denuncia davant el Tribunal de Comptes la nefasta gestió en el Grup Ràdio Televisió Valenciana, i prepara altres accions judicials per la via penal contra el nepotisme que ha caracteritzat la política de personal de l´entitat, així com contra els directius i gestors culpables del saqueig en la televisió i ràdio públiques valencianes i del col·lapse econòmic amb un deute acumulat de més de 1.200 milions d´euros.

La Confederació General del Treball ha presentat davant el Tribunal de Comptes una denúncia per a exigir responsabilitat comptable i per malversació de cabals públics als gestors de RTVV i del Consell que van provocar un forat de 1.200 milions en els comptes de RTVV, amb una gestió plagada d´irregularitats com destaquen els informes de la pròpia Sindicatura de Comptes i els informes d´auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana, que any rere any, reiteraven la comissió de les il·legalitats en la gestió, sense que els òrgans directius responsables del Consell i de RTVV prengueren cap mesura per a atallar-ho, sinó tot el contrari, van tapar la negligent gestió aportant diners sense límit de les arques públiques perquè els comptes s´aprovaren.

Així mateix, CGT denuncia el nepotisme i la xarxa clientelar creada pel Partit Popular en RTVV, i el silencio de los corderos, que ha permès un ferri control sobre els continguts emesos i la manipulació informativa que ha caracteritzat l´existència de RTVV durant els anys de govern del PP.

CGT denuncia la gestió del personal duta a terme des de 1996 a 2013, caracteritzada pel nepotisme. Durant el desgovern del PP s´ha produït un incompliment flagrant i continuat, en els procediments de selecció del personal, dels principis constitucionals i legals que regeixen l´accés a l´ocupació pública, els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat.

El sindicat denuncia l´incompliment sistemàtic de la legislació en matèria d´accés a l´ocupació pública amb finalitats espúries, contraris als interessos públics, la col·locació a dit de persones afins, per vinculacions de diversa naturalesa, polítiques de partit, sindicals, familiars o d´amistat, que va donar lloc a més a una plantilla sobredimensionada, fet que ha sigut considerat pel PP -qui va crear el problema-, com una de les principals causes del tancament de la cadena.

Els responsables del disseny i execució d´aquesta política de nepotisme en la gestió de personal podrien haver incorregut en la comissió de diversos delictes: tràfic d´influències, prevaricació i malversació de fons públics.

Aquestes accions del sindicat CGT s´emmarquen en la seua campanya contra el nepotisme en la plèiade de Empreses, Ens, Agències, Fundacions, Observatoris, Instituts i altres elements estranys que han constituït una vertadera Administració paral·lela que ha pervertit fins a la medul·la a la Generalitat Valenciana.

CGT va plantejar en via administrativa la sol·licitud de revisió de les contractacions laborals realitzades per eixos ens a tots els consellers perquè, abans de plantejar expedients de regulació d´ocupació (ERO) es revisaren les situacions de nepotisme, i els consellers les anul·laren en l´exercici de les seues facultats administratives com a presidents o màxims responsables de les empreses i ens dels seus departaments. La resposta del Consell i dels consellers ha sigut el silenci.

Per açò, la CGT adverteix expressament als responsables polítics del Consell de la seua responsabilitat penal davant qualsevol intent de blanquejarels orígens fraudulents dels endollats mitjançant el pagament de MILIONS D´EUROS de diners públics en els EROS DEL BLANQUEIG en el sector públic empresarial.


Pots vore mès detalls de la denúncia ací


La notícia a la premsa:

CGT presenta una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la nefasta gestión en RTVV

El enchufismo ante el Tribunal de Cuentas


Los recursos contra el cierre de RTVV llegan a los tribunales

 
 

CGT presenta una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la nefasta gestión de RTVV

CGT denuncia ante el Tribunal de Cuentas la nefasta gestión en el Grupo Radio Televisión Valenciana, y prepara otras acciones judiciales por la vía penal contra el enchufismo que ha caracterizado la política de personal de la entidad, así como contra los directivos y gestores culpables del saqueo en la televisión y radio públicas valencianas y del colapso económico con una deuda acumulada de más de 1.200 millones de euros.

La Confederación General del Trabajo ha presentado ante el Tribunal de Cuentas una denuncia para exigir responsabilidad contable y por malversación de caudales públicos a los gestores de RTVV y del Consell que provocaron un agujero de 1.200 millones en las cuentas de RTVV, con una gestión plagada de irregularidades como destacan los informes de la propia Sindicatura de Cuentas y los informes de auditoría de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, que año tras año, reiteraban la comisión de las ilegalidades en la gestión, sin que los órganos directivos responsables del Consell y de RTVV tomaran ninguna medida para atajarlo, sino todo lo contrario, taparon la negligente gestión aportando dinero sin límite de las arcas públicas para que las cuentas se aprobaran.

Asimismo, CGT denuncia el enchufismo y la red clientelar creada por el Partido Popular en RTVV, y el silencio de los corderos, que ha permitido un férreo control sobre los contenidos emitidos y la manipulación informativa que ha caracterizado la existencia de RTVV durante los años de gobierno del PP.

CGT denuncia la gestión del personal llevada a cabo desde 1996 a 2013, caracterizada por el enchufismo. Durante el desgobierno del PP se ha producido un incumplimiento flagrante y continuado, en los procedimientos de selección del personal, de los principios constitucionales y legales que rigen el acceso al empleo público, los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad.

El sindicato denuncia el incumplimiento sistemático de la legislación en materia de acceso al empleo público con fines espurios, contrarios a los intereses públicos, la colocación a dedo de personas afines, por vinculaciones de diversa naturaleza, políticas de partido, sindicales, familiares o de amistad, que dio lugar además a una plantilla sobredimensionada, lo que ha sido considerado por el PP -quien creó el problema-, como una de las principales causas del cierre de la cadena.

Los responsables del diseño y ejecución de esta política de enchufismo en la gestión de personal podrían haber incurrido en la comisión de varios delitos: tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Estas acciones del sindicato CGT se enmarcan en su campaña contra el enchufismo en la pléyade de Empresas, Entes, Agencias, Fundaciones, Observatorios, Institutos y demás elementos extraños que han constituido una verdadera Administración paralela que ha pervertido hasta el tuétano a la Generalitat Valenciana.

CGT planteó en vía administrativa la solicitud de revisión de las contrataciones laborales realizadas por esos entes a todos los consellers para que, antes de plantear expedientes de regulación de empleo (ERE) se revisaran las situaciones de enchufismo, y los consellers las anularan en el ejercicio de sus facultades administrativas como presidentes o máximos responsables de las empresas y entes de sus departamentos. La respuesta del Consell y de los consellers ha sido el silencio.

Por ello, la CGT advierte expresamente a los responsables políticos del Consell de su responsabilidad penal ante cualquier intento de blanquear los orígenes fraudulentos de los enchufados mediante el pago de MILLONES DE EUROS de dinero público en los ERES DEL BLANQUEO en el sector público empresarial.


Puedes ver más detalles de la denuncia aquí

La noticia en la prensa:

CGT presenta una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la nefasta gestión en RTVV


El enchufismo ante el Tribunal de Cuentas


Los recursos contra el cierre de RTVV llegan a los tribunales