dimarts, 12 de novembre de 2013


La jutjessa Alaya accepta la personació de CGT en el cas dels ERO

El Jutjat d'Instrucció nº 6 de Sevilla ha acceptat la personació de la Confederació General del Treball en el procediment seguit en eixe jutjat, denominat comunament cas dels ERO.

CGT va presentar un escrit de personació el passat mes d'abril exercitant l'acció popular en les diligències prèvies contra qui o quins resultaren responsables dels actes delictius objecte del procés, així com front els ja denunciats i/o querellats en el procediment.

A l'espera de revisar el voluminós material de les actuacions, la posició de la CGT en aquest procediment va encaminada a defensar els drets econòmics, laborals i socials de les persones treballadores i entén que allò que es ventila a la querella afecta directament a eixos drets. A la destinació dels fons públics pressupostats per a la promoció de l'ocupació, per a la formació professional, a la negociació col.lectiva i a l'estabilitat en l'ocupació. Destacant que han sigut centenars les i els treballadors afectats per la negociació dels distints ERO.

CGT es congratula de la decisió del Jutjat d'Instrucció nº 6 de Sevilla, al temps que la considera necessària, per l'enorme trascendència social i sindical d'aquest cas.

El sindicat ha realitzat la seua personació com a acusació popular amb l'objectiu de contribuir a la clarificació plena dels fets i a l'exigència de la assumpció de responsabilitats, què puguen derivar-se, per part de les persones pressumptament implicades.
 

 LA CGT ACTÚA


La juez Alaya acepta la personación de CGT en el caso de los ERE

El juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha aceptado la personación de la Confederación General del Trabajo en el procedimiento que se sigue en dicho juzgado, denominado comúnmente caso de los ERE.

CGT presentó un escrito de personación el pasado mes de abril ejercitando la acción popular en las diligencias previas contra quien o quienes resultaran responsables de los actos delictivos objeto del proceso, así como, frente a los ya denunciados y/o querellados en el procedimiento.

A la espera de revisar el voluminoso material de las actuaciones, la posición de la CGT en este procedimiento va encaminada a defender los derechos económicos, laborales y sociales de las personas trabajadoras y entiende que lo que se ventila en la querella afecta directamente a esos derechos. Al destino de los fondos públicos presupuestados para la promoción de empleo, para la formación profesional, a la negociación colectiva y a la estabilidad en el empleo. Destacando que han sido centenares las y los trabajadores afectados por la negociación de los distintos ERE.

CGT se congratula de la decisión del juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, al tiempo que la considera necesaria, por la enorme trascendencia social y sindical de este caso.

El sindicato ha realizado su personación como acusación popular con el objetivo de contribuir a la clarificación plena de los hechos y a la exigencia de la asunción de todas las responsabilidades, que puedan derivarse, por parte de las personas presuntamente implicadas.

LA CGT ACTÚA.
No oblides el servei de denuncies de la corrupció: 
cgtleaks@cgtvalencia.org


Contacta amb nosaltres:

Secció Sindical CGT Administració del Consell
Sindicat d´Administració Pública de la CGT-PV
Avinguda del Cid, 154.      46014 València
Tel.: 605 418 456      649 081 093
cgtgeneralitat.blogspot.com.es
cgtgeneralitat@gmail.com