dimarts, 12 de novembre de 2013

CGT Generalitat
La CGT recolça la funcionària que ha denunciat les pressumptes irregularitats en la gestió de les ajudes al desenvolupament rural.

En les darreres setmanes els mitjans de comunicació han destapat un nou cas de pressumptes irregularitats i il.legalitats en la gestió dels fons públics destinats al desenvolupament rural per part de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

La CGT exigeix la depuració immediata de responsabilitats. Hi han evidències de greus irregularitats les quals exigeixen prendre mesures immediates, però el Consell guarda silenci, com té per costum.

Entre les irregularitats detectades destaquen aquelles referides a l?escassesa de personal funcionari per a la gestió de les ajudes, el qual ha sigut suplantat per personal de distintes entitats públiques o privades, com FEVADER, i nomenat a dit, posant de manifest la política del Consell en quant a la funció pública què es repeteix a totes les Conselleries: apartar al personal funcionari i substituïr-lo per personal nomenat a dit procedent d?un muntó d?entitats (empreses públiques, fundacions, entitats privades, etc.), creant una Administració paralel.la al servei dels interessos del partit governant.

El personal funcionari té molt a dir en la denúncia de la corrupció i bona prova n?és la denúncia realitzada per la funcionària, què té molt clar quin és el nostre paper com a personal funcionari públic: defensar la legalitat, l?interés general del ciutadà i la gestió eficaç dels diners públics.

El personal funcionari ha pres el protagonisme en la denúncia de la corrupció i la societat ens ho va a agraïr. És el moment de demostrar que som capaços de posar-li fre a aquesta lacra.

La CGT ha sol.licitat a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua que es replantege la denegació de la comissió de serveis a aquesta funcionària, advertint de l?arbitrarietat, ja que s?estan concedint comissions de serveis a altres persones en les mateixes circunstàncies.

La CGT aprofita per a denunciar la utilització indiscriminada de la figura de la comissió de serveis en l?Administració del Consell, provocada per la paralització dels concursos de trasllats.

La comissió de serveis s?ha convertit en la lliure designació dels llocs de treball, la forma de provissió dels quals és el concurs , degut a que la Direcció General de Recursos Humans duu anys incomplint sistemàticament la legislació de funció pública al no convocar els concursos com a forma ordinària de provissió dels llocs de treball.

La CGT va a perseguir tots aquells casos en els quals la comissió de serveis estiga servint per a premiar o castigar al personal funcionari, què es veu obligat a sol.licitar-la davant la falta de concursos de trasllats.

Des de la CGT recolçarem i defendrem enèrgicament al personal funcionari que decideixca cumplir estrictament la seua funció de vetlar per la legalitat i l?interés general en la gestió dels assumptes públics.
 

SÍ ES POT acabar amb la corrupció. Depén de nosaltres. UNEIX-TE a la CGT.

Aníma?t i denuncia a cgtleaks@cgtvalencia.org

 

Si en vols saber més, a la premsa:
 
CGT denuncia represalias del Consell a la denunciante del fraude de los fondos UE http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/20/cgt-denuncia-represalias-consell-denunciante/1034341.html
 
Al día siguiente de denunciar anomalías y negarme a firmar me cambiaron de sitio http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/23/dia-siguiente-denunciar-anomalias-negarme/1035045.html
 
Muchos funcionarios firman lo que no tienen que firmar http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/24/funcionarios-firman-firmar-situacion-caotica/1035301.html

Doble rasero con los funcionarios que tramitan los fondos http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/28/doble-rasero-funcionarios-tramitan-fondos/1036615.html?utm_medium=rss


                           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CGT da la cara contra la corrupción

La CGT apoya a la funcionaria que ha denunciado las presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas al desarrollo rural.

En las últimas semanas los medios de comunicación han destapado un nuevo caso de presuntas irregularidades e ilegalidades en la gestión de fondos públicos destinados al desarrollo rural por parte de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.

La CGT exige la depuración inmediata de responsabilidades. Hay evidencias de graves irregularidades que exige la adopción de medidas inmediatas. Sin embargo, el Consell guarda silencio, como de costumbre.

Entre las irregularidades detectadas destacan las que se refieren a la escasez de personal funcionario para la gestión de las ayudas, que ha sido suplantado por personal de diversas entidades públicas o privadas, como FEVADER, nombrado a dedo, poniendo de manifiesto la política del Consell en cuanto a la función pública, que se repite en todas las Consellerias: apartamiento del personal funcionario y su sustitución por personal nombrado a dedo procedente de un sinfín de entidades (empresas públicas, fundaciones, entidades privadas, etc), creando una Administración paralela al servicio de los intereses del partido gobernante.

El personal funcionario tiene mucho que decir en la denuncia de la corrupción, y buena prueba de ello es la denuncia realizada por la funcionaria, que tiene muy claro cuál es nuestro papel como personal funcionario público, defender la legalidad, el interés general del ciudadano y la gestión eficaz del dinero público.

El personal funcionario ha tomado el protagonismo en la denuncia de la corrupción, y la sociedad nos lo va a agradecer, es momento de demostrar que somos capaces de poner freno a esta lacra.

La CGT ha solicitado a la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua que se replantee la denegación de una comisión de servicios a esta funcionaria, advirtiendo de la arbitrariedad, puesto que sí se están concediendo comisiones de servicio a otras personas en las mismas circunstancias.

La CGT aprovecha para denunciar la utilización indiscriminada de la figura de la comisión de servicios en la Administración del Consell, provocada por la paralización de los concursos de traslados.

La comisión de servicios se ha convertido en la libre designación de los puesto de trabajo cuya forma de provisión es el concurso, dado que la Dirección General de Recursos Humanos lleva años incumpliendo sistemáticamente la legislación de función pública al no convocar los concursos como forma ordinaria de provisión de los puestos de trabajo.

La CGT va a perseguir todos aquellos casos en los que la comisión de servicios está sirviendo para premiar o castigar al personal funcionario que se ve abocado a solicitarla ante la falta de concursos de traslados.

Desde CGT apoyaremos y defenderemos enérgicamente al personal funcionario que decida cumplir estrictamente su función de velar por la legalidad y el interés general en la gestión de los asuntos públicos.

 
Sí SE PUEDE acabar con la corrupción. Depende de nosotros. ÚNETE a la CGT

Anímate y denuncia en cgtleaks@cgtvalencia.org
 

Si quieres saber más, en la prensa:

CGT denuncia represalias del Consell a la denunciante del fraude de los fondos UE http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/20/cgt-denuncia-represalias-consell-denunciante/1034341.html
 
Al día siguiente de denunciar anomalías y negarme a firmar me cambiaron de sitio http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/23/dia-siguiente-denunciar-anomalias-negarme/1035045.html
 
Muchos funcionarios firman lo que no tienen que firmar http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/24/funcionarios-firman-firmar-situacion-caotica/1035301.html

Doble rasero con los funcionarios que tramitan los fondos http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/09/28/doble-rasero-funcionarios-tramitan-fondos/1036615.html?utm_medium=rss